Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor:

Andrzej Adamski

wydawca:

Wydawnictwo - Dom Organizatora

ISBN:

83-7285-068-2

od wydawcy:

Podtytuł tej publikacji brzmi: "Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Konwencji Rady Europy". Autor - dr. Andrzej Adamski - jest wykładowcą prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się problematyką przeciwdziałania przestępczości komputerowej oraz ochrony prywatności i danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym. Jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości brał udział w pracach grupy ekspertów Rady Europy przygotowującej projekt konwencji międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałaniu cyberprzestępczości (Draft Convention on Cyber-crime)

spis treści:

1. Wstęp
2. Cel i zakres opracowania

Rozdział I. Prawo karne materialne
1. Uwagi ogólne
2. Typy przestępstw konwencyjnych
2.1. Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych i systemów komputerowych
2.1.1. Nielegalny dostęp do systemu komputerowego (hacking).
2.1.2. Podsłuch komputerowy
2.1.3. Nielegalna ingerencja w dane
2.1.4. Nielegalna ingerencja w funkcjonowanie systemu
2.1.5. Wytwarzanie, sprzedaż, oferowanie, posiadanie etc. "narzędzi hakerskich"
2.2. Przestępstwa związane z użyciem komputera
2.2.1. Fałszerstwo komputerowe
2.2.2. Oszustwo komputerowe
2.3. Przestępstwa komputerowe stypizowane ze względu na charakter informacji stanowiących ich przedmiot
2.4. Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie własności intelektualnej
3. Inne formy odpowiedzialności i sankcje
3.1. Usiłowanie, pomocnictwo i podżeganie
3.2. Odpowiedzialność karna osób prawnych
3.3. Kary i środki prawne

Rozdział II. Prawo karne procesowe
1. Uwagi ogólne
1.1. Nowe uprawnienia organów procesowych (środki przymusu procesowego)
1.2. Ochrona praw i wolności osobistych
1.3. Zakres przedmiotowy
2. Niezwłoczne zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie komputerowym
3. Nakaz dostarczenia danych
4. Przeszukanie i zajęcie przechowywanych danych komputerowych
5. Gromadzenie danych ruchowych w czasie rzeczywistym
6. Przechwytywanie przekazów informacji w czasie rzeczywistym
7. Jurysdykcja

Rozdział III. Współpraca międzynarodowa
1. Ogólne zasady dotyczące współpracy międzynarodowej
2. Zasady dotyczące ekstradycji
3. Ogólne zasady pomocy prawnej
4. Procedury związane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej w razie braku obowiązujących porozumień międzynarodowych
4.1. Odmowa udzielenia pomocy prawnej
4.2. Poufność i ograniczenia dotyczące wykorzystania danych
5. Wzajemna pomoc prawna w zakresie środków tymczasowych
5.1. Niezwłoczne zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie komputerowym
5.2. Niezwłoczne udostępnienie zabezpieczonychdanych ruchowych
6. Wzajemna pomoc prawna w zakresie środków dochodzeniowych
6.1. Wzajemna pomoc prawna w zakresie dostępu do danych przechowywanych
6.2. Ponadgraniczny dostęp do przechowywanych danych, za zgodą lub gdy są publicznie dostępne
6.3. Wzajemna pomoc prawna w zakresie gromadzenia danych ruchowych w czasie rzeczywistym
6.4. Wzajemna pomoc prawna w zakresie przechwytywania przekazów informacji
7. Sieć 24/7

Wnioski wynikające z analizy ustawodawstwa polskiego na tle projektu Konwencji RE
1. Prawo karne materialne
2. Prawo karne procesowe
3. Ustawa o Policji
4. Prawo telekomunikacyjne

Bibliografia

Aneks: projektu konwencji w sprawie cyberprzestępczości (tłum. na jęz. polski)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>