Prace rządowe nad nowelą ustawy o informatyzacji

Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Do projektu ustawy swoje uwagi zgłosiło 7 różnych podmiotów, a przynajmniej tyle pism z uwagami opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tam też właśnie opublikowano pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy (czyli MAiC) do uwag. Nowelizacja ustawy o informatyzacji jest tez przedmiotem dyskusji Rady Informatyzacji działającej przy MAiC.

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z materiałami poświęconymi Projektowi ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie założeń do tego projektu ustawy można przeczytać (ale już nie tak łatwo wkleić, ponieważ na stronach RCL dokumenty publikowane są w takim formacie, że właściwie nie nadają się do maszynowego przetwarzania, zatem też osoby z niepełnosprawnością wzroku, które wspomagają się narzędziami udźwiękawiającymi strony, nie będą się mogły zapoznać z tymi materiałami):

Podstawowym celem nowelizacji ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw (tj. Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacji podatkowej) jest możliwie największe ułatwienie stronom kontaktów z administracją publiczną i sądami kontrolującymi jej działalność. Cel ten może być osiągnięty poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych regulujących zagadnienia związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez podmiotyrealizujące zadania publiczne.

Ustawa zastąpić ma też Plan Informatyzacji Państwa Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który będzie programem rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. To element konstrukcji zaplecza finansowania informatyzacji w Polsce. Bo minister ds informatyzacji co najmniej raz w roku będzie musiał - na podstawie projektowanych przepisów - przeprowadzać w drodze konkursu nabór wniosków o dofinansowanie: projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W projektowanej ustawie znaleźć można też element prawno-autorski:

„Art. 13a. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-6, będący twórcą oprogramowania i dysponujący autorskimi prawami majątkowymi do oprogramowania, może je nieodpłatnie udostępnić innemu podmiotowi, wskazanemu w art. 2 ust. 1 pkt 1-6.
2. Zakres i warunki udostępnienia, o którym mowa w ust. 1, określa podmiot udostępniający. ”;

Przygotowywane są też pewne nowe przepisy dotyczące badania osiągania interoperacyjności oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy.

Są wreszcie zmiany w KPA, które dotyczą formy pisemnej i doręczania pisma w formie dokumentu elektronicznego...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>