Czekamy teraz na tekst przyjętych założeń do uśude, a potem na projekt ustawy

Odnotuję, aby nie zniknęło, że wczoraj Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale to chyba wszyscy zainteresowani już wiedzieli?

Notatkę po Radzie Ministrów można znaleźć na stronie Pana Premiera. Sam przyjęty tekst nie jest dostępny, ale można spekulować z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to tekst przedłożenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z poprawką ministra Boniego (o której pisałem w tekście Świadczenie usług drogą elektroniczną: w przyszłym tygodniu rząd przyjmie założenia do zmiany ustawy).

Co wczoraj napisały służby informacyjne rządu po posiedzeniu RM? Zacytuję (ponieważ uważam, że to materiał urzędowy):

Zmiany przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy będą dotyczyły przedsiębiorców prowadzących handel w Internecie. Do nowelizacji ustawy zostaną wprowadzone przepisy obejmujące reklamę internetową zawodu regulowanego. Zmienią się również te z przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Doprecyzowano pojęcie „informacja handlowa”, o co apelowali przedstawiciele środowiska informatycznego, akademickiego oraz izb gospodarczych. Natomiast przedsiębiorcy internetowi wskazywali na konieczność: poszerzenia wyłączeń odpowiedzialności usługodawców, uporządkowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych i ochrony usługobiorcy. Obecnie brak jest regulacji prawnej, która określałaby sytuacje, za które twórcy wyszukiwarek internetowych czy katalogów odesłań nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści.

W założeniach zaproponowano, by minister gospodarki prowadził punkty kontaktowe lub miał możliwość powierzenia niektórych czynności, w drodze porozumienia, innym organom. Punkty kontaktowe dla usługodawców i usługobiorców to jednostki organizacyjne umożliwiające: otrzymywanie informacji ogólnych na temat ich praw i obowiązków; procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów (łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur); uzyskiwania danych szczegółowych dotyczących władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których mogą oni otrzymać dalsze informacje lub praktyczną pomoc. Minister gospodarki byłby zobowiązany zapewnić środki finansowe na realizację tych zadań.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w Internecie będą mieli obowiązek podawania, oprócz adresu poczty elektronicznej, także innych danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu oraz bezpośredniego porozumiewania się, np. numer telefonu. Mogą one mieć także postać formularza on-line, za pośrednictwem którego można przesyłać pytania
i otrzymywać odpowiedź zwrotną na pocztę e-mail.

Usługodawca świadczący usługi przez Internet będzie musiał zapewnić swoim klientom możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także dokonać ich korekty przed ostatecznym wysłaniem.

Projektowana nowelizacja ustawy będzie zawierać regulacje umożliwiające korzystanie ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome i słabowidzące.

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy uwzględniono także obowiązki usługodawcy związane z informacją handlową. Uregulują one kwestie niechcianych wiadomości e-mail lub sms/mms. Firma przesyłająca swoje oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jego imieniu konkurs lub loterię. Klient otrzymujący informację handlową uzyska jednocześnie dane nie tylko o firmie, na której zlecenie jest ona rozpowszechniana (jak to ma miejsce w chwili obecnej), ale również o firmie, która bezpośrednio rozpowszechnia informacje handlowe. W informacji handlowej będzie zawarta informacja, w jaki sposób można odmówić dalszego otrzymywania niechcianej informacji. W tej chwili brak informacji o tym, komu i jak wysyłać oświadczenie o braku takiej zgody.

Uregulowano także zagadnienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności usługodawców, którzy są pośrednikami w przekazywaniu danych. Zaproponowano poszerzenie katalogu wyłączeń o sytuacje „pośredniczenia” w dostępie do cudzych danych poprzez zamieszczanie odesłań do stron WWW, na których znajdują się te treści, a także świadczenia usługi wyszukiwania informacji o tym, gdzie treści te można znaleźć w Internecie.

W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzona będzie regulacja dotycząca procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Zakłada się stworzenie szybkiego mechanizmu umożliwiającego uprawnionemu bądź usługodawcy obrony swych praw, przed rozpoczęciem drogi sądowej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Brak treści przyjętych założeń

RM przyjęła projekt założeń we wtorek. Dziś jest piątek. Treści przyjętego dokumentu do dziś brak w sieci.

To dość smutne, biorąc pod uwagę treść dokumentu (który w końcu dotyczy internetu) i ciągłe deklaracje rządu, który obiecuje przejrzyste działania i możliwość brania przez obywateli udziału w komentowaniu i współtworzeniu prawa.

Łukasz
--
http://7thguard.net

założenia się nie zmieniły

Treść założeń pozostanie niezmieniona. Do dotychczasowych założeń dołączone zostaną tylko uwagi RM. Obiecywano nam, że po akceptacji przez RM od razu opublikowany zostanie projekt ustawy uwzględniający zmiany wynikające z dodatkowych konsultacji.

Opóźnienie podobno wynika z tego, że uwzględnienie tych uwag w przygotowanym wcześniej projekcie nie jest prostym zabiegiem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>