Stalking i phishing w Polsce zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego, dodanym do kodeksu nowelą, która wczoraj weszła w życie: "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat". Mamy zatem nowe - obok penalizacji gróźb karalnych - przestępstwo związane z przekroczeniem wolności słowa. Ten sam przepis w §2 penalizuje również phishing (wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej).

Materiał na temat przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisów można znaleźć na ministerialnych stronach: Stalking (uporczywe nękanie) – już w poniedziałek wchodzą w życie przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości!

Materiały dotyczące procesu legislacyjnego, związanego z tą nowelą można znaleźć na stronach Sejmu: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 3553 wpłynął 27-10-2010).

Zacytujmy przyjętą wówczas ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny:

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzyw­dzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.”;

2) po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu:

„Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,

podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Stalking a spam

VaGla's picture

Odnotuję spostrzeżenie, które pojawiło się w komentarzach dot. tej nowelizacji - otóż być może przepis ten będzie również stosowany w przypadku spamu. Dziś w art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mamy wykroczenie związane z przesyłaniem niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną i jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Wcześniej odnotowałem orzecznictwo (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 584/06)), na podstawie którego można uznać "spam" za naruszenie prawa do prywatności. Chodziło akurat o SMS-y, ale te zasady będą miały zastosowanie również w przypadku innych form komunikacji elektronicznej.

Oznaczać to może, że dziś, w przypadku niezamówionych komunikatów drogą elektroniczną, należałoby rozważyć, czy nie dochodzi do "uporczywego nękania" i czy takie, elektroniczne komunikaty "istotnie naruszają prywatność" odbiorcy.

Natomiast rok temu weszła w życie również inna nowela Kodeksu karnego, o której pisałem w tekście Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego: pomówienie, grooming, nagość i totalitarny system.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Ochrona dóbr osobistych doczekała się sankcji karnych

DiskDoctor's picture

Czy ja się mylę czy art. 190a p.2 są to pierwsze przepisy karne dotyczące dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 KC lub art. 81 upapp?

Phishing czy kradzież tożsamości?

Wydaje mi się, że paragraf 2 odnosi się nie tyle do phishingu, a do kradzieży tożsamości. W phishingu nie podszywam się pod pana X w celu wyrządzenia jemu szkody, lecz szkodę chcę wyrządzić osobie, która uwierzy, że jestem panem X.

Niestety ustawodawca nie

Niestety ustawodawca nie znowelizował art. 115 kk i nie zdefiniował uporczywości i istotnego naruszenia prywatności - lubię jasne przepisy bez możliwości interpretacji.

Oczywiście, że paragraf 2 to nie phishing, który tak nawiasem może "podpadać" pod: art. 267 par. 2 kk, art. 268a par. 1 kk a nawet 269a kk

Przepis prawny jest ogólnikowy.

Witam.

Ja też wolałbym przepisy prawne w których nie ma możliwości swobodnej interpretacji i dowolności oceny. Zwłaszcza w sytuacji gdy czynność stanowiąca naruszenie prawa jest obłożona stosownym paragrafem. Tylko, za co wtedy braliby kasę adwokaci, zwłaszcza ci wysoko opłacani? Wszak w sądzie wygrywa ta strona, która w sposób bardziej przekonywujący, przedstawi Wysokiemu Sądowi swoją wersję prawdy. A do tego niestety jest także niezbędne prawo o szerokich uregulowaniach i szeroka wiedza jak zinterpretować zapisy do potrzeb uzasadnienia wersji.
Gdyby natomiast przepis prawny zawierał ścisły opis, to do ustalenia czy popełniono naruszenie przepisu, wystarczyłoby ustalenie istnienie stanu opisanego w przepisie.

Pozdrawiam

phishing czy nie phising

Maciej_Szmit's picture

Podszywam się pod bank (osobę prawną?) kradnę w ten sposób pieniądze Iksińskiemu a bankowi wyrządzam szkodę - bo ja wiem - wizerunkową? Nieee to chyba naciągane. To rzeczywiście jest kradzież tożsamości a nie phishing

Czy to mjało tak wyglądac

ten przepis ułatwia kombinowanie i kłamstwa sama mam styczność z tym artykułem. Trzy lata byłam zaręczona po roku do mojego narzeczonego zaczęła wydzwaniać inna kobieta dzwoniła po nocach budziła nam dzieci. Kiedy odbierałam jego telefon krzyczała że mój narzeczony mnie zdradzał efekt był taki że zerwaliśmy ze sobą. Narzeczony przepraszał mnie za nią ja jednak nie chciałam ustąpić bez wyjaśnienia sprawy, więc dzwoniłam do tej pani wielokrotnie prosiłam o spotkanie we trójkę o rozmowę.Efektem mojego dzwonienia było że pani zgłosiła sprawę na policję że ją nękam telefonami i sprawa trafiła do prokuratury. Więc świetny artykuł chcesz się pozbyć ukochanej faceta który ci się podoba to wydzwaniaj do niego, a jak narzeczona zadzwoni do Ciebie to ją o nękanie oskarżysz.

To już jest smutne, że

To już jest smutne, że zamiast po Polsku napisać uporczywe nękanie pisze się Stalking. Gdzie my żyjemy w Polsce? czy w Ameryce? Rozumiem jeśli nie byłoby polskiego określenia na to przestępstwo, ale jeśli jest to po co być "bardziej amerykańscy od Amerykanów"?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>