Wydruk obrazu faktury po zalogowaniu się na stronę a przesłanie faktury elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej wydała decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PPB2-4407/I/79/2005). Pytanie: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

Rodzaj dokumentu decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PPB2-4407/I/79/2005
Data 2006.01.30
Autor Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Pytanie podatnika

Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2005r. uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2005r. Nr IBO/7771/OM/2005 Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119). W powyższych pismach Spółka wyjaśniła, iż jako jeden z kanałów komunikacji z klientem wykorzystuje system Internetowej Obsługi Klienta. Wykonywane usługi za pomocą IBO polegają na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na zasadach indywidualnych, bez jednoczesnej obecności stron w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Generalizacja faktur sprzedaży odbywa się w systemie elektronicznym. W momencie generalizacji następuje wydruk oryginału faktury. Kopie faktur przechowywane są w formie elektronicznej i drukowane jedynie na żądanie kontroli podatkowej. Wygenerowana faktura zawiera dane określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798).Klient może zalogować się do tego serwisu podając indywidualny login i hasło. Podpisując umowę na dostęp do tego serwisu klienci rezygnują z otrzymywania faktur pocztą. System ten umożliwia klientom (po zalogowaniu się) podgląd oraz wydruk wystawionych za świadczone usługi faktur VAT. Po wydrukowaniu faktury nabywca będzie ją przechowywał w formie papierowej, dokładnie takiej samej, jak w przypadku dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty. Spółka zwróciła uwagę, iż ani rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. ani ustawa o VAT w przypadku faktur dotyczących energii elektrycznej nie wymagają podpisania jej przez wystawcę. Zdaniem Spółki publikacja obrazu wystawionej faktury VAT na stronie internetowej IBO, dostępnej jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, nie jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i nie wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2005r. Nr PP/443-182/05/IK-68021 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie z dnia 24 listopada 2005r. Strona podnosi w nim, iż login i hasło wyklucza możliwość zalogowania się do systemu osób nieuprawnionych lub dwóch klientów do tego samego konta. Wersja faktury wyświetlana na monitorze jest identyczna z tzw. wersją papierową. Klient drukuje obraz faktury u siebie, w siedzibie własnej firmy na lokalnej drukarce. Ponadto jednym z postanowień umowy o korzystaniu z usługi IBO jest oświadczenie klienta o rezygnacji z przesyłania faktur VAT drogą pocztową. Spółka twierdzi, iż nabywca po wydrukowaniu faktury będzie ją przechowywał w formie papierowej dokładnie takiej samej, jak w przypadku dostarczenia jej za pośrednictwem poczty. Bez znaczenia zdaniem Spółki jest to, czy nie podpisana faktura zostaje przesłana pocztą, czy zostanie udostępniona przez system IBO, a następnie wydrukowana przez nabywcę, ponieważ efekt końcowy jest taki sam ? strony transakcji posiadają identyczne wersje faktury VAT. Możliwość wydruku faktury ze strony internetowej należy potraktować jako jeden ze sposobów doręczenia dokumentu kontrahentowi. Wobec faktu, że faktury mogą być wysyłane pocztą lub kurierem, przyjęcie, że droga wydruku obrazu faktury zamieszczonej na stronie internetowej jest niedopuszczalna, jest o tyle bezzasadne, że zarówno faktura przesyłana pocztą jak i faktura zamieszczona na stronie IBO nie musi posiadać podpisu wystawcy, a zagrożenie dla autentyczności pochodzenia i integralności treści w obu przypadkach jest zbliżone. Klient dokonujący wydruku obrazu faktury zamieszczonej na stronie IBO nie ma bowiem możliwości edycji dokumentu, wobec czego wydruk faktury nie może zawierać treści innej niż jego obraz znajdujący się na stronie internetowej. Udostępnienie obrazu faktury na stronie internetowej jest zatem zdaniem Strony, innym sposobem jej doręczenia, zwłaszcza że faktury nie muszą być doręczane listem poleconym ani listem za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż zarzuty zawarte w zażaleniu nie zasługują na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie Spółka umożliwia kontrahentowi (po zalogowaniu się) wydrukowanie udostępnionej mu elektronicznie faktury za energię elektryczną. W sprawie tej niewątpliwie mamy zatem do czynienia z elektronicznym przekazem treści faktury zapisanej w języku informatycznym. W związku z tym faktury takie muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119), ponieważ zgodnie z § 1 pkt 1, rozporządzenie to określa m.in. sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej (§ 1 pkt 1 tego rozporządzenia). Wystawiane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane w formie elektronicznej faktury muszą posiadać co najmniej gwarancje niekwestionowanej autentyczności pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancje integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści. Z powyższego wynika zatem konieczność opatrywania wystawionych faktur bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który to rodzaj podpisu jako jedyny jest w obecnym stanie technicznym zagwarantować niekwestionowaną autentyczność pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.Zatem w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest doręczenie faktury kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Jeden z tych warunków określony jest w § 4 tego rozporządzenia i zgodnie z nim faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub 2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.Jak bowiem wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z papierowym przekazem faktury, tylko z przekazem elektronicznym, zatem należy spełnić wszelkie wymogi dla takiego przekazu określone cytowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.

Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia dla funkcjonowania faktur w formie elektronicznej, które to obostrzenia nie dotyczą przekazu dokonywanego pocztą, kurierem, czy osobiście. Jeżeli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, muszą zastosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Tylko bowiem wówczas dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, co ma istotne konsekwencje prawne, w szczególności w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego u odbiorcy takiej faktury. Oczywiście istnieje możliwość przekazywania faktur przez Stronę w formie przez nią opisanej, jednakże na gruncie przepisów prawa faktury te nie rodzą żadnych skutków prawnych. W takim przypadku mamy do czynienia wyłącznie z przekazaniem, do wiadomości odbiorcy, treści faktury a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach ? Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>