Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja był do tej pory obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji, a właściwie to dziś mamy pierwsze obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - co wynika z wcześniejszych doniesień i poniższego orędzia...

Orędzie Yoshio Utsumi, Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji - 17 maja 2006:

Światowy Dzień Telekomunikacji upamiętnia powołanie do życia najstarszej w historii międzynarodowej organizacji. W dniu 17 maja 2006, w 141. rocznicę swojego powstania, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU (International Telecommunication Union) staje u progu nowej ery.

W okresie ostatnich siedmiu lat ITU doprowadził Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego do historycznych podsumowań. Przywódcy z całego świata zgromadzili się w Genewie w 2003 roku oraz w Tunisie w 2005 roku, aby zapewnić polityczne wsparcie dla planów rozwoju i wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w służbie ludzkości.

W trakcie tych działań Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny umocnił swoją pozycję wiodącej światowej agencji w zakresie telekomunikacji i cyfrowych technik komunikacyjnych. W tym czasie rozszerzył on także podstawy swojej działalności, angażując w zapoczątkowane procesy wszystkie wpływowe strony: rządy państw, ekspertów technicznych, uczonych z dziedziny nauk społecznych, przywódców organizacji biznesowych i społecznych, organizacje międzynarodowe oraz zaangażowane merytorycznie grupy pracownicze. Wszyscy oni byli głęboko zaangażowani w budowanie fundamentów bardziej sprawiedliwego, równego i ukierunkowanego na ludzkie potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny zwiększył także zasięg działań, podejmując daleko idące kroki, aby wykorzystać swoje powszechnie uznane ekspertyzy w najodleglejszych zakątkach globu na rzecz ludzi w najsłabiej rozwiniętych regionach i przyspieszyć tempo ich rozwoju. Aby to osiągnąć, ITU już wytworzył silne związki partnerskie z niektórymi spośród największych wizjonerów w kręgach rządowych, biznesowych, administracyjnych oraz w organizacjach międzynarodowych, mając na celu połączenie w sieci dotychczas w niej niepołączonych, poprzez utworzoną w czerwcu 2005 inicjatywę Connect the Word (Połącz Świat).

W tym roku Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny zalecił rozwój cyfrowych technik komunikacyjnych w zakresie wspomagania osób niepełnosprawnych oraz przygotowania na ewentualność klęsk żywiołowych i nagłych wypadków. Mając na celu zapewnienie stałego rozwoju cyfrowych technik komunikacyjnych przyjął on jako hasło Światowego Dnia Telekomunikacji 2006 Globalne Cyberbezpieczeństwo.

W społeczeństwie coraz silniej połączonym sieciami teleinformatycznymi ochrona cyberprzestrzeni oraz systemów i infrastruktury cyfrowych technik komunikacyjnych staje się zadaniem bardzo pilnym. Niezwykle ważne jest zaszczepienie ogólnego zaufania do handlu sieciowego, telebankowości, telemedycyny, e-administracji rządowej i mnóstwa innych aplikacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju społecznego i ekonomicznego świata.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni zależy od sposobów ochrony informacji stosowanych w każdym kraju, przez każdą firmę i każdego użytkownika korzystającego z sieci. Aby ochronić się przed wyrafinowanymi technikami specjalnie tworzonymi przez przestępców sieciowych, trzeba wytworzyć globalną kulturę bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni. Będzie to wymagać nie tylko odpowiednich działań prewencyjnych i prawnych, ale także bardzo wysokiego poziomu świadomości istniejących zagrożeń oraz wdrożenia zdecydowanych środków zaradczych, opartych na cyfrowych technikach komunikacyjnych.

Od czasów telegrafu Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny opanował sposoby komunikowania się w erze podboju przestrzeni kosmicznej, a obecnie rozwija swoje doświadczenia w cyberprzestrzeni. Dziś bierze na siebie dodatkowy obowiązek przewodniczenia globalnemu ruchowi, zmierzającemu do zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Przywódcy światowi, którzy zgromadzili się na Światowym Szczycie w sprawie Społeczeństwa Informacyjnego w listopadzie 2005 r. w Tunisie, docenili ewolucję, jaką przeszedł Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny i zaproponowali, aby 17 maja - Światowy Dzień Telekomunikacji - był odtąd obchodzony jako Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny przyjmuje ten zaszczyt, a jednocześnie wyzwanie, aby otworzyć kolejny rozdział swojej burzliwej historii i wyruszyć w nową podróż.

Upamiętniając to ważne, przełomowe wydarzenie, obchodźmy zatem wspólnie pierwszy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>