Senat o nowelizacji ustawy o informatyzacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjął tę ustawę bez poprawek...

Powyższa treść uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dostępna jest również na serwerze Senatu. Więcej na temat informatyzacji w specjalnej części niniejszego serwisu.

Do projektu nowelizacji Biuro Legislacyjne~Senatu sporządziło wcześniej opinię, w której czytamy:

"Cel i przedmiot ustawy

Ustawa przede wszystkim zmienia trzy terminy przyjęte w uchwalonej w lutym br. ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która w zasadniczej części weszła w życie 21 lipca 2005 r.

Po pierwsze, o prawie dwa i pół miesiąca - do dnia 31 marca 2006 r. - wydłużono termin na przedstawienie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji Radzie Ministrów projektu Planu Informatyzacji Państwa (art. 1 pkt 2).

Po drugie, wprowadzono nowy termin - do dnia 31 stycznia 2006 r. - na przekazanie przez podmioty publiczne do krajowej ewidencji danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy. Termin przyjęty w pierwotnej wersji ustawy upłynął w październiku (art. 1 pkt 3).

Po trzecie, wydłużono maksymalny termin obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zmienionych pierwotną ustawą - z dwunastu do osiemnastu miesięcy (art. 1 pkt 4).

Ponadto ustawowo zagwarantowano obsługę Rady Informatyzacji przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 1 pkt 1 lit. a), przyjęto, że zamiejscowym członkom Rady Informatyzacji będą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych dla pracowników (art. 1 pkt 1 lit. b) oraz doprecyzowano zakres danych przekazywanych przez podmioty publiczne do krajowej ewidencji (art. 1 pkt 3).

Założeniem nowelizacji jest umożliwienie prawidłowego stosowania ustawy oraz urealnienie terminów wykonania obowiązków ustawowych.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Opracowała:
Aleksandra Sulkowska
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>