Dozwolony użytek osobisty

Art. 23. ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Proponowana bibliografia:

Radzajewski Robert, Na użytek osobisty, Rzeczpospolita 2002-08-12

Machała Wojciech, Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Wynalazczo?ci i Ochrony Własności Intelektualnej 2001/78 str. 53

Machała Wojciech, Dozwolony użytek utworów w prawie europejskim i w ustawie o prawie autorskim, Pa?stwo i Prawo 2004/12 str. 16

Błeszyński Michał, Dozwolony użytek utworów chronionych prawem autorskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2003/6 str. 17

Michalik Arkadiusz, Dozwolony użytek utworu audiowizualnego w reklamie, Monitor Prawniczy 2003/2 str. 71